لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ایتالیا

الف) دانشگاهها و مراكز آموزش عالی ایتالیا، گروه یك (ممتاز)

 

نحوه ارزشیابی وزارت علوم

 نام انگلیسی دانشگاه

نام فارسی دانشگاه

گروه

ارزشیابی كامل

University of Bologna

۩  دانشگاه بولونیا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Roma  Sapienza

۩دانشگاه رم ساپیینزا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Politecnico di Milano

۩دانشگاه پلی تكنیك میلان

یك

(ممتاز)

 

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Milano

۩دانشگاه میلان

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Pisa

۩دانشگاه پیزا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Padova

۩دانشگاه پادووا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả Degli Studi di Roma  Tor Vergata

۩دانشگاه تور ورگاتای رم

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Politecnico di Torino

۩دانشگاه پلی تكنیك تورین

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Firenze

۩دانشگاه فلورانس

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

 

Universita degli studi di Napoli “Federico II”  

۩دانشگاه ناپل فدریكو دوم

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Torino

۩دانشگاه تورین

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Pavia

۩دانشگاه پاویا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Bari

۩دانشگاه باری

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

 

Universita Cattolica del Sacro Cuore  

۩دانشگاه

 كاتولیكا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Genova

۩دانشگاه جنووا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Stadi di Milano-

Bicocca

۩دانشگاه میلان بیكوكا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Siena

۩دانشگاه سیه نا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Trieste

۩دانشگاه تریسته

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Perugia

۩دانشگاه پروجا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia

۩دانشگاه مودنا – رجو امیلیا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả Cả Foscari di Venezia

۩دانشگاه فوسكاری ونیز

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Catania

۩دانشگاه كاتانیا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Catania

۩دانشگاه كاتانیا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi di Roma

Tre

۩دانشگاه سوم رم

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi di Brescia

۩دانشگاه برشا

یك

(ممتاز)

ارزشیابی كامل

Universitả Degli Studi di Verona

۩دانشگاه ورونا

یك

(ممتاز)

 

ب ) دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، گروه دو (خوب)

 

 

نحوه ارزشیابی

وزارت علوم

 نام انگلیسی دانشگاه

نام فارسی دانشگاه

گروه

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi di Udine

۩دانشگاه اودینه

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi di Trento

۩دانشگاه ترنتو

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Cagliari

۩دانشگاه كالیاری

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Ferrara

۩دانشگاه فررارا

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universita degli studi di Parma

۩دانشگاه پارما

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả Della Calabria

۩دانشگاه  كالابریا

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả IUAV di Venezia

۩دانشگاه ونیز (IUAV)

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi di Bergamo

۩دانشگاه برگامو

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی ارشد

Conservatorio di Milano

۩ كنسرواتوار میلان

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی  ارشد

Conservatorio di Napoli

۩ كنسرواتوار ناپل

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی  ارشد

Conservatorio di Cagliari

۩ كنسرواتواركالیاری

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی  ارشد

Conservatorio di Bari

۩ كنسرواتوار باری

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی  ارشد

Conservatorio Di Musica “S.Cecilia”

Roma

۩ كنسرواتوار رم

دو (خوب)

صرفا تا

كارشناسی  ارشد

Conservatorio di Torino Guiseppe

Verdi

۩ كنسرواتوار جوزپه وردی تورین

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi di Teramo

۩دانشگاه ترامو

دو (خوب)

ارزشیابی كامل

Universitả del Salento  (Universitả degli studidi Lecce)

۩دانشگاه سالنتو

دو (خوب)

 

ج) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، گروه سه (متوسط)

 

نحوه ارزشیابی

وزارت علوم

        نام فارسی دانشگاه                         نام انگلیسی دانشگاه

گروه

صرفا تا مقطع

كارشناسی ارشد

Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma

۩دانشكده علوم پزشكی رم

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả Carlo Cattaneo

۩دانشگاه كارلو كاتانئو

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả per Stranieri di

Perugia (University for Foreigners, Perugia)

۩دانشگاه اتباع خارجی پروجا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Stadi del

Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’

۩ دانشگاه پیه مونته اورینتاله آمادئو آوگادرو

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli di Cassino

۩دانشگاه كاسینو

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi ‘Magna Graeciả di Catanzaro

۩دنشگاه مانیا گراسیا در كاتانتزارو

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli Studi dell’Aquila (University of Aquila)

۩دانشگاه آكویلا

سه (متوسط)

صرفاً تا مقطع

كارشناسی

Universita degli studi dell’ Insubria

 ۩دانشگاه اینسوبریا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi di Foggia

۩دانشگاه فوجّا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi di Roma “Foro Italico (previously:

Istituto Universitario di Scienze Motorie)

۩دانشگاه فورو ایتالیكو رُم

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi del Molise

۩دانشگاه مولیزه

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi del Sannio-Benevento

۩دانشگاه سانیو بنِِه ونتو

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi

Mediterranea di Reggio Calabria

۩دانشگاه مدیترانه ای رجو كالابریا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously:

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa)

۩دانشگاه خواهر اورسولا بنینكازا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả della Val d’Aosta

۩دانشگاه ول دآئوستا

سه (متوسط)

ارزشیابی كامل

Universitả politecnica delle Marche

۩دنشگاه پلی تكنیك ماركه

سه (متوسط)